PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

20.01.2017

Informacje


Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:           

1.            Pełna nazwa LGD: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

2.            Numery naborów i zakres tematyczny:

•             1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno - spożywcze

•             2/2017 – rozwój przedsiębiorczości w oparciu o produkty rolno - spożywcze

•             3/2017 – tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

•             4/2017 – tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej na terenie LGD

3.            Termin naboru wniosków: od 06.02.2017 do 24.02.2017

4.            Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD. Każdy z wniosków ma zawierać wszystkie załączniki ułożone w identycznej kolejności. Oba egzemplarze wnioskodawca zostawia w LGD. Zaleca się także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

5.            Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura LGD w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów!

6.            Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty - umieszczony w skoroszycie i posiadał ponumerowane załączniki. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Samorządu Województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.            Kolejność składanej dokumentacji powinna być następująca:

a)            wniosek

b)           załączniki do wniosku zgodnie z: „informacją o załącznikach”

c)            dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR (załącznik nr 3 do każdego z ogłoszeń).

d)           informacja o nieprowadzeniu działalności w okresie ostatnich 2 lat i NIP (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej)

8.            Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania wnioskodawcy osoba składająca wniosek musi mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, za pośrednictwem kuriera lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

9.          Beneficjenci będą przyjmowani pojedynczo.

10.          Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

11.          Przyznanie punktów przez Radę LGD w poszczególnych kryteriach będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni je we wniosku (Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD należy wpisać we wniosku oraz w biznesplanie we właściwych tabelach i rubrykach, np. opis wykorzystania zasobów powinien znaleźć się w punkcie 1.4 wniosku o przyznanie pomocy). Jeśli wnioskodawca nie poda wyczerpującej informacji we wniosku, poszczególne kryteria zostają ocenione na 0 pkt. Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku załączników oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach oceny.

12.          LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty oceny. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów          i informacji we wniosku potrzebnych do weryfikacji wniosku spowoduje przyznanie niższej ilości punktów lub odrzucenie wniosku.

13.          Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. 

 

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

1.            Wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,

2.            Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku (w sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej),

3.            Wniosek posiada wszystkie strony (nie ma błędów w wydruku),

4.            Załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

LGD dokonuje wyboru operacji, a następnie przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego, z którym LGD zawarła umowę ramową, całą dokumentację dotyczącą wyboru operacji (w tym m.in wszystkie złożone wybrane do finansowania wnioski wraz z uchwałami w sprawie wyboru oraz listy operacji wybranych i operacji niewybranych). Wnioski, które nie podlegają w LGD ocenie zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru oraz wnioski niewybrane przez LGD do finansowania nie są przekazywane do Urzędu MarszałkowskiegoDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.