PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

02.02.2017

Spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania PROWENT rozpoczyna nabór wniosków na wsparcie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Informujemy o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się dnia 08 lutego 2017r. (tj. środa) o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w sali narad na I piętrze (adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek 34). Spotkanie skierowane do osób zainteresowanych dotacjami na założenie oraz rozwój firm.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest jednym z działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Działanie RLKS umożliwia lokalnym społecznościom inicjowanie, podejmowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na potrzeby społeczne i gospodarcze obszaru. Realizacja podejścia RLKS przyczyni się do zrównoważonego rozwoju lokalnego, który jest ważnym elementem efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału regionu oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej i rozwoju społecznego- gospodarczego.

 

W ramach RLKS wspierane będą operacje mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych.

Będą to następujące możliwości:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej

Sposób realizacji: konkurs – premia ryczałtowa

O środki będą mogły się ubiegać osoby fizyczne (pełnoletnie, będące obywatelami Unii Europejskiej, zamieszkujący obszar wdrażania LSR).

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Maksymalnie można pozyskać na podjęcie działalności gospodarczej 50 tys. zł. lub 100 tys. zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwota pomocy w wysokości 100 tys. zł dotyczy działalności produkcyjnej oraz przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W innych przypadkach, jeśli operacja zawarta w biznesplanie dotyczy pozostałych działalności nieprodukcyjnych (np. usługi, handel) kwota wsparcia przyznawana jest w wysokości 50 tys. zł.

 

Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Środki mogą być przeznaczone m.in. na budowę, adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakup wyposażenia, nowych maszyn i urządzeń, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania lub wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku.

 

Rozwijanie działalności gospodarczej

Sposób realizacji: konkurs – refundacja

W przedsięwzięciu tym o pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający na obszarze PROWENT, którzy planują stworzenie nowych miejsc pracy.

Poziom dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji i jednocześnie maksymalnie 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020.

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

-100 tys. zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy*

-200 tys. zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie dwóch miejsca pracy*

-300 tys. zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej trzech miejsca pracy*

*w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.

Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.

 

Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal ją wykonuje.

 

Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), bezpośrednio związanego z realizowaną operacją oraz utrzymanie zakładanego poziomu zatrudnienia przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Środki mogą być przeznaczone na wspieranie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości m.in. na budowę, adaptację pomieszczeń przeznaczonych do działalności gospodarczej, zakup wyposażenia, nowych maszyn i urządzeń, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania lub wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku. Przedsięwzięcie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD PROWENT.

 

W strategii RLKS LGD PROWENT przewidziano również działania o charakterze prospołecznym w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zachowania lokalnego dziedzictwa. Środki będzie można przeznaczyć na budowę, przebudowę miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze, kulturowe oraz adaptacje obiektów służących do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie i rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 

W terminie 06.02.2017r. – 24.02.2017r. LGD PROWENT będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie:

 

Nabór 1/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno-spożywcze

Limit środków dostępnych w naborze: 200 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nabór 2/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.2 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o produkty rolno-spożywcze

Limit środków dostępnych w naborze: 300 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru: rozwijanie działalności gospodarczej

 

Nabór 3/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

Limit środków dostępnych w naborze: 1 250 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nabór 4/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD

Limit środków dostępnych w naborze: 1 800 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru: rozwijanie działalności gospodarczejDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.