PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

02.10.2017

Zasady składania wniosków "GRANTY"

Informacje dla Beneficjentów w ramach naboru wniosków na powierzenie grantów.docxZwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

1. Numer naboru i zakres tematyczny:

•  1/2017/G – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych

 

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy:

- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- zachowania dziedzictwa lokalnego,

- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

2.  Termin naboru wniosków: od 16.10.2017r. do 30.10.2017r.

3.   Termin realizacji zadań: od 18. 05. 2018r. do 17.09.2018r.

4.    Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD. Zaleca się także przynieść drugi egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

5.  Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone „za zgodność” przez pracownika Biura LGD w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów!

6. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty - umieszczony w skoroszycie i posiadał ponumerowane załączniki.

7.  Kolejność składanej dokumentacji powinna być następująca:

a)  wniosek

b)  załączniki do wniosku zgodnie z: „informacją o załącznikach”

c)   inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyborów (dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku braku dokumentu Rada może nie przyznać punktów).

8.  Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania wnioskodawcy osoba składająca wniosek musi mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, za pośrednictwem kuriera lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

9. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

10.  Przyznanie punktów przez Radę LGD w poszczególnych kryteriach będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni je we wniosku o powierzenie grantów (szczególnie w pkt. 10.2 – 10.7 Wniosku o powierzenie grantów)

11.  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD należy wpisać we wniosku we właściwych tabelach i rubrykach, np. opis wykorzystania zasobów powinien znaleźć się w pkt. 10.3. wniosku o powierzenie grantów tj. rodzaj zasobów lokalnych i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji zadania). Jeśli wnioskodawca nie poda wyczerpującej informacji we wniosku, poszczególne kryteria zostają ocenione na 0 pkt. Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku załączników oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach oceny.

12. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty oceny, dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. Brak dokumentów i informacji we wniosku potrzebnych do weryfikacji wniosku spowoduje przyznanie niższej ilości punktów.

13.  Wstępna ocena wniosku o przyznanie pomocy dokonywana jest na podstawie „Karty oceny wstępnej”, która stanowi załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach Projektów Grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

14.  Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w rozporządzeniu LSR (§17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9, i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR).

15.  Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

1.  Wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

2.  Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku (w sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej),

3. Wniosek posiada wszystkie strony (nie ma błędów w wydruku).

4. Załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

5. Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji wyrażone są w złotych w dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, która należy podać w pełnych złotych ( po obcięciu groszy).

6. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany. Pola zaciemnione wypełnia LGD.

7. Dla ułatwienia zostały przygotowane pomocnicze formularze do przygotowania wniosku i sprawozdania w formie plików Excel - Zestawienie Rzeczowo- finansowe oraz Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. Można z nich skorzystać według uznania, nie są obowiązkowe.

 

Po dokonaniu wyboru Grantobiorców Biuro LGD informuje Grantobiorców, że wniosek został wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego, a zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu przez LGD umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Podkarpackiego, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy z ZW, Biuro LGD może wezwać Grantobiorców, których wnioski zostały wybrane do przyznania dofinansowania i mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, do aktualizacji wniosku, usunięcia braków lub omyłek oraz dostarczenia wymaganych do podpisania umowy o powierzenie grantu dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Pomoc na realizację zadania, na które udzielany jest grant jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przekazywana jest jednorazowo po ostatecznych rozliczeniu zadania. Realizacja zadania możliwa jest tylko w jednym etapie.
Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.