PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

18.10.2017

Zmiana procedur

Szanowni Państwo,

LGD PROWENT informuje o aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD) oraz Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach Projektów Grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Wprowadzone zmiany podyktowane zostały zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zmianą ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 jak również zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

 

 

Zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD) znajdują się w zakładce PROW 2014-2020 – Procedury- Dokumenty dot. projektów.

Zaktualizowane Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach Projektów Grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli znajdują się w zakładce PROW 2014-2020 – Procedury- Procedury dot. GRANTÓW.


UWAGA!
Obowiązujące/aktualne dokumenty w naborze dot. Grantów zanaczono kolorem pomarańczowym.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.