PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

19.01.2018

Warsztat refleksyjny

 

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LGD.

 

Warsztat odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne, adres: Wadowice Dolne 69, 39-308 Wadowice Górne od godz. 10:00.

Plan przebiegu warsztatu:

1. Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie programu oraz tematów poruszanych podczas spotkania.

2. Przedstawienie raportu z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „ PROWENT” Lokalna Grupa Działania.

3. Stan wdrażania LSR - prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD.

4. Dyskusja z uczestnikami spotkania, wypracowanie odpowiedzi na pytania wymienione w wytycznych nr 5/3/2017. Ankieta ewaluacyjna - LGD PROWENT.

 

5.    Informacja nt. bieżącej działalności oraz zadań planowanych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

6.    Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 29 stycznia 2018 r. podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

 

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR PROWENT na lata 2014–2020.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 stycznia 2018 r. wysyłając Formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl


Formularz - Dane uczestnika.docxDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.