PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

22.08.2019

Aktualizacja LSR 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

Mieszkańcy obszaru PROWENT

 

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020.

 

Konsultacje będą dotyczyły aktualizacji kwot i wskaźników w ramach przedsięwzięć zawartych w lokalnej strategii, a w szczególności w następujących przedsięwzięciach:

•   Przedsięwzięcie I.1.2 Liczba inicjatyw edukacyjno- szkoleniowych

•    Przedsięwzięcie I. 1. 2 Liczba wydarzeń promocyjnych, historycznych, kulturalnych, rekreacyjnych

•   Przedsięwzięcie I.1.3 Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych

•   Przedsięwzięcie I.2.1 Liczba obiektów kulturalnych – wybudowanych, przebudowanych, wyposażonych

•   Przedsięwzięcie I.2.2 Liczba obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

•    Przedsięwzięcie I.3.1 Liczba zorganizowanych inicjatyw/imprez kultywujących lokalne dziedzictwo w oparciu o produkty lokalne

•    Przedsięwzięcie I.3.2 Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na wyposażenie w przedmioty i urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

•    Przedsięwzięcie II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej

•     Przedsięwzięcie II.3.1 Liczba inicjatyw związanych z ekologią, OZE

•     Przedsięwzięcie III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno-spożywcze.

Ponadto LSR zostanie zaktualizowane pod względem zmiany przepisów dotyczących Ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest kolorem. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

 

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.mielec.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 29.08.2019r.

 

Dodatkowo zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019 o godz. 12.00 w biurze LGD PROWENT (Mielec, ul. Sienkiewicza 1). Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia po nr tel. (17) 773 18 90.

 

 

W załączeniu:

   Zał. nr 1 Formularz proponowanych zmian (wzór).docx

  Zał. nr 2 Formularz proponowanych zmian.docx

Załącznik nr 3 do LSR PROWENT 2014-2020 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu
Załącznik nr 3.docx
Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.