PROWENT MIELEC

Strona główna /Nabory wniosków / 2017r. / Nabór 1/2017

Nabór 1/2017 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Termin składania wniosków:

od 06 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

                  

2. Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika -Nauka -Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 

3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD. Obie wersje papierowe i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości:

100 000,00 zł dotyczy przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (przetwórstwo rolno - spożywcze)

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

5. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1

Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno- spożywcze

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej - zgodnie
z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

6. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

7. Warunki udzielenia wsparcia:

7.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)      złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)      zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)      zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

d)     spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia (załączenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Załącznik numer 4 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

7.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 10 pkt.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 10 pkt.

9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9.1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).

9.2. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

9.3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy -  załącznik nr 4 do głoszenia nr 1/2017.

9.4. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności  z LSR- spis stanowi załącznik nr 3 do głoszenia nr 1/2017.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a)      formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,

b)      Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c)      lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d)     procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania –  www.lgdprowent.mielec.pl w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD oraz

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link a) poniżej]

a)  (Dokumenty zawierające się tylko w:  II. Operacje w ramach poddziałania 19.2    w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)
www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

b) Lokalna Strategia Rozwoju
lgdprowent.mielec.pl/lsr-2014-2020.html

c) Lokalne Kryteria Wyboru operacji
lgdprowent.mielec.pl/dokumenty-dot-projektow.html (Zał. nr 6 KOO)

d) Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
lgdprowent.mielec.pl/dokumenty-dot-projektow.html11. Załączniki:

 

Zał. nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.docx

Zał. nr 2 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.docx

Zał. nr 3 Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR.doc

Zał. nr 3.1 Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.doc

Zał. nr 4 Oświadczenie o nieprowadzeniu dzialalności gospodarczej.doc

 


Ogłoszenie o naborze 1/2017.pdf (cały dokument)

Data publikacji 18.01.2017r.


 

 
Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.