PROWENT MIELEC

Strona główna /Nabory wniosków / 2019r. / Nabór 4/2019

Nabór 4/2019

  Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

 Ogłoszenie o naborze 4/2019.pdf

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD

 

1. Termin składania wniosków:

od 22 lutego 2019 r. do 8 marca 2019r.

 

2. Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 

3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonych do nich wersji elektronicznych na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja:

- do 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 „rozporządzenia LSR”.

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

- 100 000,00 zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy*

- 200 000,00 zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie dwóch miejsc pracy*

- 300 000,00 zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie trzech miejsc pracy*

* w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

 

5. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2  Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej - zgodnie
z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588).

6. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100)


7. Warunki udzielenia wsparcia:

7.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)  zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

7.2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

7.4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 11 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 34 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 11 pkt.

9.  Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9.1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).

9.2. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan – 2 szt.

9.3. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności z LSR- spis stanowi załącznik nr 4 do głoszenia nr 4/2019.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a)   formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d)   procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działaniawww.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

oraz

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link a) poniżej]

a) (Dokumenty zawierające się tylko w:   I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

b) Lokalna Strategia Rozwoju

lgdprowent.mielec.pl/lsr-2014-2020.html

 

c) Lokalne Kryteria Wyboru

lgdprowent.mielec.pl/dokumenty-dot-projektow.html       

(Zał. nr 7 KOO)

 

d) Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami

lgdprowent.mielec.pl/dokumenty-dot-projektow.html

 

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2:

 

19.2_klauzule

  Klauzule_RODO.docx

19.2_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

  Klauzule_DKWR.docx

 

 

11. Załączniki:

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 Cele i wskaźniki.docx

2.    Karta oceny wstępnej.
 KOW.docx

3.    Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 LKWO - rozwijanie dział.gosp..docx

4.   Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR.
 Dodatkowe dokumenty.doc

4.1 Oświadczenie wnioskodawcy o zadeklarowaniu zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.
 Oświadczenie wnioskodawcy.doc

Data publikacji: 31.01.2019r.


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.