PROWENT MIELEC

Strona główna /Nabory wniosków / 2017r. / Nabór 1/2017/G

Nabór 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze 1/2017/G.pdf


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

 

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

w zakresie:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych

 

 

1.Termin składania wniosków:

 

od 16 października 2017 r. do 30 października 2017 r.

 

2.Miejsce składania wniosków:

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 

3.Forma złożenia wniosku:

 

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

 

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

 

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

5.Zakres tematyczny operacji:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych

 

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy:

1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

2. zachowania dziedzictwa lokalnego,

3. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

 

6.Limit środków dostępnych w naborze:

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 180 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych):

 

- wydarzenia promocyjne, historyczne, kulturalne, rekreacyjne: 104 500,00 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset złotych),

- inicjatywy edukacyjno- szkoleniowe: 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

 

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 

Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych. Przedsięwzięcia wzmacniające kapitał społeczny, organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, stowarzyszeń, włączenie grup defaworyzowanych w życie kulturalne obszaru LGD. Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru, stworzone zostaną warunki dla większej aktywności i inicjatyw podejmowanych na terenach wiejskich sprzyjających integracji i aktywizacji społecznej szczególnie grup defaworyzowanych.

 

8.Termin realizacji zadania:

 

od 18 maja 2018 r. do 17 września 2018 r.

 

9.Warunki udzielenia wsparcia:

 

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)            złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)           zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)            zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

d)           zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

 

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

 

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

 

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

 

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

 

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

lgdprowent.mielec.pl/lsr-2014-2020.html

 

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

 

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

 

 

13.Załączniki:

 
  Zał. nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.docx


  Zał. nr 2 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru            w zakresie wniosków o powierzenie grantów.docx


Data publikacji 29.09.2017r.


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.