PROWENT MIELEC

Strona główna /Nabory wniosków / 2019r. / Nabór 1/2019/G

Nabór 1/2019/G


                               
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieOgłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków


ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

w zakresie:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.1 Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o produkty lokalne poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach.

 

1.Termin składania wniosków:

od 14 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

2.Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

3.Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

5.Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.1 Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o produkty lokalne poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

6.Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 266 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Organizacja lub uczestnictwo w inicjatywach / imprezach / targach / wystawach kultywujących tradycje w oparciu o produkty lokalne.

Na terenie LGD zarejestrowanych jest wiele produktów lokalnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych oraz takie, które pomimo swej „lokalności” jeszcze na takiej liście nie występują. Poprzez wydarzenia kulturalne (imprezy, targi, wystawy) promujące produkty lokalne będzie można rozpowszechnić i wykorzystać lokalny potencjał kulturowy oraz zaktywizować lokalne społeczności.

8.Termin realizacji zadania:

od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

9.Warunki udzielenia wsparcia:

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)            złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)           zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)            zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

d)           zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (zgodnie z zał. nr 2) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.


12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a)   formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,

b)  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c)   lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d)  Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

lgdprowent.mielec.pl/lsr-2014-2020.html

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

lgdprowent.mielec.pl/procedury-dot-grantow.html

13.Załączniki:

1)   Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cele i wskaźniki.docx

2)   Zał. nr 2 – Karta oceny wstępnej.
Karta oceny wstępnej.docx

3)   Zał. nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów.

  KOO projekt grantowy%20.docx

 

Data publikacji 31.05.2019

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.